Lifestyle

Odszkodowania za śmierć – prawo bliskich, a nie wyłudzenie odszkodowania

wypadek komunikacyjny

Kto otrzyma odszkodowanie za śmierć

Osoby, które utraciły swoich najbliższych w wyniku wypadku drogowego lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej, mogą ubiegać się od sprawcy zdarzenia o pokrycie poniesionych strat w wyniku doznanej szkody, w tym o zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego. Są to odrębne świadczenia odszkodowawcze, a rodzina może żądać ich zapłaty na podstawie zapisów kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Odszkodowanie za śmierć, nazywane jest zgodnie z przepisami prawa zadośćuczynieniem za śmierć osoby bliskiej. Osoba bliska to nie tylko mąż, dziecko. Pojęcie to należy rozumieć szeroko, a stosunek pokrewieństwa ma znaczenie drugorzędne. Można więc dochodzić o odszkodowanie za śmierć męża, śmierć ale także za śmierć wnuka, dziadka a nawet narzeczonego.

Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne. Podmiot zobowiązany do wypłaty  to podmiot odpowiedzialny za spowodowanie śmiertelnego wypadku lub też jego ubezpieczyciel.

Odszkodowanie to wypłacane jest za śmierć w następstwie wypadków komunikacyjnych, śmiertelnych wypadków przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, a także w przypadku błędu medycznego.

Zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny to świadczenie jednorazowe wypłacane w przypadku śmierci męża, czy innego członka rodziny. Ten rodzaj odszkodowania ma wynagrodzić krzywdę – ból i cierpienie po śmierci członka rodziny, wynagrodzić żałobę i smutek a nawet depresję.

Jaka wysokość odszkodowania za śmierć członka

Jest to sprawa indywidualna, zależna od rozmiaru krzywdy oraz związku emocjonalnego ze zmarłym w wypadku. Odszkodowanie za śmierć męża może wynosić nawet 500.000zł. Odszkodowanie za śmierć syna wypłacane jest w podobnej wysokość. Odszkodowanie za śmierć wnuka, dziadka, babci – tutaj wysokość odszkodowania kształtuje się nawet do 50.000zł. Odszkodowanie za śmierć brata może wynieść nawet 100.000zł. Aby dochodzić tak wysokiego odszkodowania za śmierć, należy się liczyć z koniecznością wniesienia pozwu do sądu. W tym przypadku wskazane jest skorzystanie z pomocy dobrej kancelarii odszkodowawczej, która ma duże doświadczenie w sprawach o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Taka kancelaria odszkodowawcza ma prawnika od odszkodowania – najczęściej jest to radca prawny, który reprezentuje rodzinę w sprawie o odszkodowanie pośmiertne.

Inne rodzaje odszkodowanie za śmierć

Oprócz zadośćuczynienia za śmierć, członkowie rodziny mogą dochodzić jednorazowego odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, czy renty pośmiertnej. Renta po śmierci wypłacana jest najczęściej przez ubezpieczyciela dla dzieci po zmarłym ojcu lub matce. Renta po śmierci ojca (często szukana jako odszkodowanie za śmierć ojca ) może być wypłacana dla dziecka, aż do jego usamodzielnienia się.

Rodzina zmarłego może także dochodzić odszkodowania za pokryte koszty pogrzebu, stypy czy zwrotu kosztów nagrobka.

Utrata dochodu zmarłego, która stanowiła wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego, pomoc w wychowaniu dzieci, opieka nad osobami jej wymagającymi i wspomniane koszty poniesione przez bliskich z tytułu pogorszenia się ich zdrowia w następstwie śmierci tragicznej zmarłego to wszystko wchodzi w skład odszkodowania po zmarłym.

Reasumując odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej ma na celu wyrównać straty poniesione przez poszkodowanych w wyniku pogorszenia się sytuacji materialnej.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć członka rodziny (osoby bliskiej)

Aby nie zaprzepaścić szansy na odszkodowanie i zadośćuczynienie osoby bliskiej należy możliwie jak najszybciej zgłosić śmierć w urzędzie stanu cywilnego i pozyskać akt zgonu zmarłego oraz dokument stwierdzający, kto ponosi za tą śmierć odpowiedzialność. Może to być notatka z policji, czy wyrok skazujący sprawcę wypadku. W procesie karnym warto uczestniczyć mając status oskarżyciela posiłkowego.

Należy wypełnić wniosek o odszkodowanie i zgromadzić dowody świadczące o szkodzie poniesionej w wyniku śmierci bliskiego np: faktury dokumentujące koszty pogorszenia własnego zdrowia, wizyty u psychologa i psychiatry itd.

Dochodząc odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej warto skorzystać z naszej doświadczonej kancelarii. Kancelaria odszkodowawcza będzie dbać o interesy poszkodowanego, tak aby uzyskać najwyższe odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

Jakie dokumenty należy zgromadzić do odszkodowania za śmierć

Aby uzyskać najwyższe odszkodowanie za śmierć należy oszacować wielkość strat materialnych i niematerialnych w wyniku śmierci osoby bliskiej, ustalić towarzystwo ubezpieczeniowe, do którego należy zgłosić roszczenie, zgromadzić całość materiału dowodowego w sprawie i wynegocjować jak najwyższe odszkodowanie z ubezpieczycielem założyć sprawę w sądzie o odszkodowanie i zapłatę.

Najważniejsze dokumenty to:

  1. Akt zgonu
  2. Dokument potwierdzający winę sprawcy( wyrok sądu)
  3. Notatka policyjna lub numer zdarzenia
  4. Dokumenty stanowiące dowód relacji łączącej zmarłego i wnioskującego,
  5. Dokumentacja medyczna oraz faktury imienne dokumentujące spowodowanie u poszkodowanego pogorszenie stanu zdrowia
  6. Zaświadczenie o zarobkach osoby zmarłej
  7. Formularz i ankietę dotyczącą więzi ze zmarłym członkiem rodziny

Odszkodowanie za śmierć to prawo, a  nie wyłudzenie odszkodowania

Ubezpieczyciele, często odmawiają wypłaty odszkodowania za śmierć. Negują bliskie stosunki ze zmarłym, negują aby śmierć członka rodziny spowodowała cierpienie. Podkreślają, że żałoba jest naturalnym sposobem przeżycia nieuniknionej śmierci najbliższych.

Członkowie rodziny nie mogą godzić się na pomniejszanie ich cierpień. Nie można się godzić na odmowę zapłaty odszkodowania za śmierć. W takiej sytuacji należy walczyć przy pomocy prawnika od odszkodowania za śmierć. To on i jego kancelarii odszkodowawcza ma wiedzę i praktykę w odszkodowaniach pośmiertnych i skutecznie odzyska należne odszkodowanie po wypadku ze skutkiem śmierci męża, żony, syna, czy innej osoby bliskiej.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *